بازگشت

تست و اندازه‌گیری

 

Mini T Pro - دماسنح دو کانالی برای ترموکوپلهای نوع K

Mini P Pro - فشارسنج دیفرانسیلی
Mini T+RH Pro - رطوبت دماسنج
Mini Air Pro - بادسنج گرمایی
Mini Air HW Pro - بادسنج گرمایی سیم داغ
Mini Speed Pro - دورسنج تماسی و نوری
Mini CO Sniffer - آشکارساز ایمنی فردی CO
Mini GAS Sniffer - آشکارساز نشت گاز طبیعی
Mini CFC Sniffer - آشکارساز نشت گاز سردکننده